به راستی که اندیشه ثروت و دارایی است ; دارایی قدرتمندی که وقتی با هدفمشخص , عزم راسخ و اشتیاق سوزان ترکیب می شود , راه رسیدن به ثروت و سایر داراییها را به روی شما میگشاید . در چند سال به ادوین بارنس ثابت شد که انسان میتواند با اندیشیدن ثروتمند شود.کشف او بی مقدمه و ناگهانی حاصل نشد . بارنس اندک اندک به این آگاهی رسید.شروع این فراست اشتیاقی سوزان در او بود که میخواست شریک تجاری ادیسون کبیر شود .
یکی از ویژگیهای بزرگ اشتیاق بارنس این بود که او هدفی مشخص و قطعی داشت.او خیلی ساده میخواست با ادیسون , اما نه برای او , کارکند . ماجرای رسیدن او را به هدفش دقیقا بخوانید . مسلما اصول منتهی به غنا و ثروت را بهتر درک می کنید. وقتی این اشتیاق و یا این اندیشه به ذهنش رسید هرگز در شرایطی نبود که نسبت به آن کاری صورت دهد . او دو مشکل بر سرراه خود داشت , نخست آنکه ادیسون را نمیشناخت و دوم آنکه به قدر کافی پول نداشت که با قطار به شهر ارنج نیوجرسی برود. این مشکلات کافی بودند که بسیاری از اشخاص را دلسرد کند و از صرافت بیندازد ,
اما اشتیاق بارنس هرگز عادی نبود…

بیندیشید-و-ثروتمند-شوید