اگـر از مـردم بپرسـید کـه چـه چیـزی را در زندگـی بیشـتر از چیزهـای دیگـه مـی خواهنـد ،فکـر مـی کنیـد کـه اکثـر آنهـا بلافاصلـه چـه جوابـی مـی دهنـد ؟بیشــتر آنهــا یــک جــواب ســاده مــی دهنــد ،وآن هــم ایــن اســت ،کــه آنهــا مــی خواهنــدثروتمنـد شـوند و یـا پـول بیشـتری مـی خواهند.بعضـی خواهنـد گفـت کـه مـی خواهنـد از نظـر مالـی راحـت باشـند، و یـا هرگـز نمیخواهنـد از نظـر مالـی نگرانـی داشـته باشـند و یـا اینکـه آنقـدر پـول مـی خواهنـد کـه نیازمنـد کار اضافـه نباشـند. و بعضـی مـی خواهنـد خانـواده شـان امنیـت اقتصـادی داشـته باشـد .بعضـی پـول میخواهنـد کـه قـرض هایشـان را پـس بدهنـد و برخـی مـی خواهنـد بـا آن اتومبیـل بخرنـد و یـا خانـه رویایـی شـان را بسـازند ،آنهـا مـی خواهنـد توانایـی رفتـن بـه مسـافرت هـای هیجـان انگیـز
را در طـول سـال داشـته باشـند و یـا اینکـه مـی خواهنـد بـا ایـن پـول در بهتریـن دانشـگاه هـا تحصیـل کننـد.بعضــی از پاســخ هــا محســوس نیســتند، مثــل پیــدا کــردن عشــق ،و …

روانشناسی ثروت